Lipnice n.S. - �molovy
Obdob�
V�sledek
V�hry
Remizy
Prohry
Sk�re
Podzim 20152 : 1100 2 : 1
Jaro 20163 : 1200 5 : 2
Podzim 20162 : 2210 7 : 4
Jaro 20171 : 3211 8 : 7
Podzim 20171 : 4212 9 : 11
Jaro 20180 : 5213 9 : 16